STOWARZYSZENIE

STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
„Wiara i Nadzieja” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000004478 w dniu 3 kwietnia 2001 roku, a od 2004 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar województwa mazowieckiego.

KRS 0000004478

NIP: 525-22-05-224

REGON: 017195878

Naszym Celem Jest ...

Celem działalności Stowarzyszenia jest propagowanie idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych, wspieranie osób i instytucji w przełamywaniu barier społecznych i błędnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności, tworzenie i wspieranie placówek edukacyjnych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz pomocowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

W chwili obecnej działalność Stowarzyszenia skupia się na prowadzeniu od 2001 roku Warsztatu Terapii Zajęciowej mieszczącego się przy al. Bohaterów Września 7 w Warszawie. Stowarzyszenie wspiera WTZ w realizacji celów z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, uczestniczących w terapii, a także zapewnia doradztwo oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom.

Zarząd Stowarzyszenia

Zbigniew Pszczółkowski

Prezes Zarządu

Robert Dziełak

Wiceprezes Zarządu

Anna Hrymniak

Członek Zarządu

Anna Dębek

Członek Zarządu

Agnieszka Bąk

Członek Zarządu

Krzysztof Czerwiakowski

Członek Zarządu

Marcin Długosz

Członek Zarządu

Współpraca

Stowarzyszenie i Warsztat Terapii Zajęciowej w wielu obszarach swej działalności włączają się we współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi – nie tylko o zasięgu lokalnym. W głównej mierze ma to na celu poprawianie wizerunku osób niepełnosprawnych i propagowanie idei integracji społecznej, a także wspieranie osób i instytucji w przełamywaniu barier

społecznych i błędnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności. Dodatkową korzyścią jest urozmaicenie form, wzmocnienie skuteczności i atrakcyjności rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników WTZ. Do głównych form aktywności w tym zakresie należą:

współorganizowanie i uczestnictwo w wielu inicjatywach innych podmiotów oraz władz samorządowych – połączone z kiermaszem prac i występami artystycznymi podopiecznych WTZ. W głównej mierze są to festyny, pikniki, konkursy, debaty, konferencje, szkolenia a także finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury „Ochota” i klubem osiedlowym SURMA;

realizacja różnorodnych projektów wraz z Instytutem Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej;

organizowanie praktyk studenckich i hospitacji;

współpraca z Publicznym Przedszkolem nr 59 w Warszawie;

działalność uczestników i pracowników WTZ w ruchu Olimpiad Specjalnych;

współpraca z Centrum DZWONI w zakresie szkoleń i kierowania karierą zawodową uczestników WTZ;

organizowanie dla uczestników zajęć warsztatowych wyjść kulturalno-oświatowych, oraz korzystanie z ofert kin, muzeów i teatrów a także stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze dostępu osób niepełnosprawnych do szeroko rozumianej kultury;

utrzymywanie kontaktów i współpracy z władzami rządowymi i samorządowymi, oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

współpraca z mediami lokalnymi jak i ogólnopolskimi.

Czytaj więcej

Jesteśmy członkiem Koalicji na Rzecz Ochoty

Ze względu na fakt, iż Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Wiara i Nadzieja” jest organizacją non profit, z chęcią podejmujemy współpracę z instytucjami jak i osobami prywatnymi mogącymi wesprzeć naszą działalność, a także liczymy na bezpośrednie wsparcie w postaci darowizn rzeczowych jak i finansowych, poprzez dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Stowarzyszenia:

Przekazane w ten sposób środki zostaną w całości przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia,
w tym dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej i realizację zadań rehabilitacji i integracji społecznej uczestników.

Dane Adresowe

Adres Stowarzyszenia

Al. Bohaterów Września 7 02-389 Warszawa
tel./fax.: 022 823 58 73;
e-mail: wtzwiara@wp.pl

Rachunek bankowy

BANK PeKaO S.A. XV o/Warszawa

06 1240 2887 1111 0000 3389 3299

EnglishGermanPolandRussia