STOWARZYSZENIE

STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
„Wiara i Nadzieja” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000004478 w dniu 3 kwietnia 2001 roku, a od 2004 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar województwa mazowieckiego.

KRS 0000004478

NIP: 525-22-05-224

REGON: 017195878

Naszym Celem Jest ...

Celem działalności Stowarzyszenia jest propagowanie idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych, wspieranie osób i instytucji w przełamywaniu barier społecznych i błędnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności, tworzenie i wspieranie placówek edukacyjnych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz pomocowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

W chwili obecnej działalność Stowarzyszenia skupia się na prowadzeniu od 2001 roku Warsztatu Terapii Zajęciowej mieszczącego się przy al. Bohaterów Września 7 w Warszawie. Stowarzyszenie wspiera WTZ w realizacji celów z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, uczestniczących w terapii, a także zapewnia doradztwo oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom.

Zarząd Stowarzyszenia

Urszula Bełdowska

Prezes Zarządu

Robert Dziełak

Wiceprezes Zarządu

Henryka Oliwińska

Skarbnik

Anna Hrymniak

Sekretarz

Cecylia Kuźma

Członek Zarządu

Krzysztof Czerwiakowski

Członek Zarządu

Marcin Długosz

Członek Zarządu

Współpraca

Stowarzyszenie i Warsztat Terapii Zajęciowej w wielu obszarach swej działalności włączają się we współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi – nie tylko o zasięgu lokalnym. W głównej mierze ma to na celu poprawianie wizerunku osób niepełnosprawnych i propagowanie idei integracji społecznej, a także wspieranie osób i instytucji w przełamywaniu barier

społecznych i błędnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności. Dodatkową korzyścią jest urozmaicenie form, wzmocnienie skuteczności i atrakcyjności rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników WTZ. Do głównych form aktywności w tym zakresie należą:

współorganizowanie i uczestnictwo w wielu inicjatywach innych podmiotów oraz władz samorządowych – połączone z kiermaszem prac i występami artystycznymi podopiecznych WTZ. W głównej mierze są to festyny, pikniki, konkursy, debaty, konferencje, szkolenia a także finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury „Ochota” i klubem osiedlowym SURMA;

realizacja różnorodnych projektów wraz z Instytutem Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej;

organizowanie praktyk studenckich i hospitacji;

współpraca z Publicznym Przedszkolem nr 59 w Warszawie;

działalność uczestników i pracowników WTZ w ruchu Olimpiad Specjalnych;

współpraca z Centrum DZWONI w zakresie szkoleń i kierowania karierą zawodową uczestników WTZ;

organizowanie dla uczestników zajęć warsztatowych wyjść kulturalno-oświatowych, oraz korzystanie z ofert kin, muzeów i teatrów a także stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze dostępu osób niepełnosprawnych do szeroko rozumianej kultury;

utrzymywanie kontaktów i współpracy z władzami rządowymi i samorządowymi, oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

współpraca z mediami lokalnymi jak i ogólnopolskimi.

Czytaj więcej

Jesteśmy członkiem Koalicji na Rzecz Ochoty

Ze względu na fakt, iż Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Wiara i Nadzieja” jest organizacją non profit, z chęcią podejmujemy współpracę z instytucjami jak i osobami prywatnymi mogącymi wesprzeć naszą działalność, a także liczymy na bezpośrednie wsparcie w postaci darowizn rzeczowych jak i finansowych, poprzez dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Stowarzyszenia:

Przekazane w ten sposób środki zostaną w całości przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia,
w tym dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej i realizację zadań rehabilitacji i integracji społecznej uczestników.

Dane Adresowe

Adres Stowarzyszenia

Al. Bohaterów Września 7 02-389 Warszawa
tel./fax.: 022 823 58 73;
e-mail: wtzwiara@wp.pl

Rachunek bankowy

BANK PeKaO S.A. XV o/Warszawa

06 1240 2887 1111 0000 3389 3299

EnglishGermanPolandRussia